Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klipning af beplantning

Beplantningen (hegn, hæk, buske, træer med videre) på private arealer langs veje, fortove, stier, cykelstier og rabatter skal beskæres, så de ikke er til gene for fodgængere, cyklister og bilister.

Hvorfor beskære?
Beplantningen skal beskæres af hensyn til trafiksikkerhed, fremkommelighed og vedligeholdelse af vejarealet. Ud for din ejendom skal du sikre:

 • Gode oversigtsforhold
 • Hæk og anden beplantning skal plantes på egen grund
 • Udsyn til skilte og andet vejudstyr
 • Frit udsyn til fodgængere
 • At kommunen kan komme til at vedligeholde vejene

Beplantningen må som udgangspunkt ikke hænge udover skel.

Tryk på billede for større foto

Skitsen herunder viser, hvordan der skal være klippet langs vej- og stiarealer.
Målene er mindstemål.

Beplantningens rødder må ikke vokse under fortovet så belægningen løftes.Billedet viser en skitse over fritrumsprofil

 • Større veje 
  Det kan tillades, at beplantningen hænger ud over skel, hvis afstanden mellem skel og kørebanen er større end 1,5 m. Beplantningen må dog ikke være tættere på kørebanen end 1,5 m. Kortet viser de større veje.
 • Øvrige veje
  Det kan tillades, at beplantningen hænger ud over skel, hvis frihøjden fra fortov til de nederste grene er på mindst 2,75 m og fra kørearealer en frihøjden på mindst 4,50 m.
  Beskæring ud over denne frihøjde kan kræves, hvis færdslen nødvendiggør det.
 • Generelt
  Såfremt der ikke er matrikelskel mellem vejarealet og den tilgrænsende ejendom, skal der være mindst 1,50 m rabat.

Hvis der er gadelys, skal beplantningen beskæres så fodgængere kan se

Hvor er mit skel?
Placering af skel fremgår af den enkelte ejendoms matrikelkort. 

Søg din adresse på kortet nederst på siden. 
En nøjagtig visning af skel kræver landinspektørens måleblad eller afsætning.  

På kortet, nederst på siden, er de større veje markeret. Søg på en adresse for at se om ejendommen ligger langs en større vej.

Lov 

Lov om offentlige veje § 87
Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kræve træer og anden beplantning på, over, ved og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for ejerens regning, hvis vejmyndighedens krav efter stk. 1 ikke efterkommes inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder for hegn, jf. lov om hegn. Hvis der er enighed om, at hegnet er et fælleshegn, eller fastslås dette ved et hegnssyn, afholder vejmyndigheden udgifterne til de pålagte arbejder.
Lov om private fællesvej, § 61
Træer og anden beplantning må kun plantes på arealer, der er private fællesveje, med kommunens godkendelse.

Stk. 2. Når det er nødvendigt af hensyn til vejens istandsættelse eller til færdslen, kan kommunalbestyrelsen kræve træer og anden beplantning på, i eller over en privat fællesvej fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbyde den enkelte grundejer, ud for hvis ejendom beplantningen er placeret, eller fra hvis ejendom beplantningen stammer, at udføre et arbejde, jf. stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældendes regning.

Stk. 4. Hvis arbejdet omfatter ejere af flere tilgrænsende ejendomme, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at kommunen skal udføre arbejdet som et samlet arbejde.

Se de større veje på kortet 

Du kan også søge din adresse frem på kortet 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.