Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hegnsyn og naboforhold

Her kan du se, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo er uenige om jeres fælles hegn, og hvordan hegnsynet kan hjælpe jer igennem en konflikt

Hvis du er uenig med din nabo om noget, der handler om hegn eller beplantning på grænsen mellem jeres ejendomme bør I altid prøve at blive enige selv. I kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal være, når bare I holder jer inden for rammerne af lokal- eller byplanvedtægten eller tinglyste servitutter som skal overholdes.      

     Hvid hegn   

Hegn kan både være levende hegn og faste hegn. Levende hegn er typisk hække. En sammenvokset række af træer kan have hegnsfunktion. Faste hegn er typisk plankeværker, hegnsmure, trådhegn samt sten- og jorddiger.

Hegnsloven regulerer hegnsforholdet mellem grundejere, både private og offentlige. Loven omhandler nabohegn, det vil sige hegn mellem grunde, der har fælles ejendomsskel, og hegn mod veje.

I princippet kan grundejere frit aftale, hvilket hegn de vil have. Hegnslovens almindelige regler anvendes kun, hvor grundejerne ikke kan blive enige og beder hegnsynet om at træffe afgørelse. Findes der særlige bestemmelser om hegnsforholdet mellem ejendommene i servitutter eller en offentlig hegnsregel, for eksempel i en lokalplan, i vejlovgivningen eller en fredningskendelse, gælder disse særlige bestemmelser dog forud for grundejernes aftaler og Hegnslovens almindelige regler.

Det er altid bedst at finde en mindelig løsning med sin nabo. Løser man selv uenigheden, vil det alt andet lige være nemmere af få et godt naboskab. Kan du og din nabo ikke blive enige om hegnet, kan I bruge reglerne i Hegnsloven.

Reglerne og deres anvendelse er blandt andet beskrevet i pjecen: Undgå konflikter med din nabo: Undgå konflikter med din nabo: Sådan fungerer hegnsloven.

Se også Hegn og godt naboskab.

Hegnstvister efter Hegnsloven behandles af den særlige hegnsmyndighed. I hver kommune findes et lokalt hegnsyn, der udpeges af kommunalbestyrelsen. Hegnsynet er et tvistnævn, som fungerer uafhængigt af kommunen. Kommunen har ingen instruktionsbeføjelse og kan ikke blande sig i hegnsynets sager.

Hvis det ikke er muligt at finde en mindelig løsning med din nabo, kan du anmode om et hegnsyn efter Hegnsloven bestemmelser. Anmodning om hegnsyn kan kun rejses af en grundejer. Hegnsynet vil indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde (en hegnssag). Kan der under en hegnssag ikke opnås enighed (forlig) mellem sagens parter, træffer hegnsynet en afgørelse (en kendelse), som kan indbringes for domstolene (byretten).

Et hegnsyn koster pr. 1. januar 2020 1.897,00 kr. Det lokale hegnsyn bestemmer, hvem af parterne, der skal betale for hegnsynet - normalt den grundejer, som taber sagen.

Begge parter i en hegnsynssag har mulighed for at søge Landbrugsstyrelsen om, at staten dækker omkostningerne for hegnsynet.

Inden du anmoder om et hegnsyn, bør du kontakte sekretæren for hegnsynet i Ikast-Brande Kommune:
Karin Schnedler,  på tlf. 99 60 32 66 - eller pr. mail på kasch@ikast-brande.dk, eller
Lis Paakjær på tlf. 99 60 33 76 - eller pr. mail på lipaa@ikast-brande.dk.

Anmodning om foretagelse af hegnsyn skal ske skriftligt til det lokale hegnsyn.
Til brug for anmodning om hegnsyn skal du anvende
"Begæring om hegnsyn, i Ikast-Brande Kommune" Du kan også vælge at udfylde begæringen på Foreningen af Hegnsyn i Danmark's hjemmeside, www.hegnsyn.dk/ , og sende den til:
Ikast-Brande Kommune,
Teknisk Område,
Sjællandsgade 6,
7430 Ikast,
eller pr. mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.

Det er vigtigt, at du er klar over, at du selv skal oplyse den sag, du vil have hegnsynet til at behandle. Hegnsynet er ikke en myndighed, som skal yde borgerservice; hegnsynet skal, på samme måde som en dommer, neutralt tage stilling til en nabokonflikt om et hegn.

Det er vigtigt, at begæringens punkt 3. Klagers påstand er klart og præcist formuleret. Med andre ord skal det fremgå klart og tydeligt, hvad du gerne vil opnå, så både modparten og hegnsynet kan forberede sig på sagen.

Eksempel på korrekt påstand (punkt 3): Jeg ønsker at få ligusterhækken til min nabo, Hans Hansen, nedbragt til en højde på 2 meter.

Eksempel på forkert påstand (punkt 3): Hegnsynet bedes se på hegnet til min nabo Hans Hansen, og sige om ligusterhækken er for høj.

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn. Det er med andre ord ikke muligt at få hegnsynet på besøg for at afgøre uenigheder.

Træer på nabogrunden er kun omfattet af Hegnsloven  såfremt, træerne udgør et hegn. Ifølge Hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, lige som træets grene ikke må være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund.

Spørgsmål om træer må som regel afgøres efter naborettens almindelige regler. Hvis Hegnslovens regler ikke kan anvendes - og der ikke gælder særlige regler i en servitut eller en lokalplan - er grundejeren normalt henvist til at anvende naborettens almindelige regler, som er fastlagt gennem domstolenes praksis i en lang række nabosager. Således er grundejeren normalt henvist til at måtte anlægge en civil retssag ved domstolene.

Link til diverse artikler omhandlende træer:

Generende grene fra naboens træer og buske af landskabsarkitekt Louise Berg (2013)

Træer på og ved offentlig vej af advokat Jørgen Jørgensen (2009)
Se side 8

Høje træer på nabogrunden af advokat Jørgen Jørgensen (2008)
Se side 7

 

Det lokale hegnssyn Ikast-Brande Kommune (fra 1. januar 2018 - 31. december 2021):

Formand:      Christian Østergaard Jensen, Søbrinken 28, 7361 Ejstrupholm 
Medlem:        Peter Bjerregaard, Svaneparken 150,7430  Ikast
Medlem:        Hanne Pedersen, Storegade 48, 8765 Klovborg
Sekretær:      Karin Schnedler, Administration Vest, Sjællandsgade 6,
                      7430 Ikast, tlf. nr. 99 60 32 66, mail: kasch@ikast-brande.dk  
Sekretær:      Lis Paakjær, Administration Vest, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast,
                      tlf. nr. 99 60 33 76, mail: lipaa@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.