Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vej, indkørsel og parkering

Her kan du læse om lovgrundlaget og hvilke retningslinier, der er gældende, hvis du skal have lavet en ny eller ændre adgang til din ejendom, samt hvornår og hvor meget du selv skal betale. Du kan også finde skemaet til at søge om tilladelse

 

Link til informationer på denne side  
Ny eller ændret adgang - i by 
Ny eller ændret adgang - på land 
Ansøgning 
Betaling for ramper

Vejadgang til din ejendom - Retningslinier 

Generelt
Formålet med retningslinier på dette område er, at skabe gode trafiksikkerhedsmæssige forhold for fodgængere, cyklister og de øvrige trafikkanter, som færdes på vejen, samt sikre rimelige parkeringsforhold langs vejen.

Ny eller ændret adgang - i by
Udgangspunktet er:

 • Der kan normalt maksimalt etableres 2 kørende adgange pr. ejendom.
 • En enkelt adgang er normalt 4,0 m. Ønskes der dobbelt indkørsel kan der etableres en adgang på op til 8,0 m.
 • Ønskes der to adgange må de sammenlagt være op til 8,0 m. Som hovedregel skal der være min. 5 m's afstand mellem 2 adgange. 
 • Der etableres som udgangspunkt ikke ramper til gangstier.
 • Der skal etableres asfaltrampe, hvis der er kantsten eller anden lignende kantafgrænsning.
 • Der skal etableres indstik svarende til kørebanebelægningen, hvis der ikke er kantsten eller anden lignende kantafgrænsning. 
 • Adgangen skal etableres efter kommunens anvisning.
 • Er der rendestensbrønde, hvor indkørslen ønskes placeret, skal rendestensbrønden som udgangspunkt flyttes. 

Link til:
Typetegning - Overkørsel til enfamiliehuse, privat fællesvej, landbrugsejendomme
og mindre virksomheder, overkørsel, markrampe

Typetegning  - Erhvervs- og industrioverkørsler i byer  

Ny eller ændret adgang - på landet
Udgangspunktet er:

 • Der kan normalt maksimalt etableres 2 kørende adgange pr. ejendom.
 • En adgang er normalt 6,0 m til enfamiliehuse, private fællesveje, landbrugsejendomme og mindre virksomheder.
 • Der skal etableres indstik svarende til kørebanebelægningen
 • Adgangen skal etableres efter kommunens anvisning.     

Link til:
Typetegning - Overkørsel til enfamiliehuse, privat fællesvej, landbrugsejendomme
og mindre virksomheder, overkørsel, markrampe 

Retur til toppen af denne side

Genetablering
Efter ledningsarbejder, belægningsarbejder, kantstensarbejder mv., vil adgangen normalt blive genetableret i samme bredde som før arbejdet. En forudsætning er dog, at der er tale om lovligt etablerede adgange - og at der ikke er trafiksikkerhedsmæssige eller trafiktekniske forhold, som taler imod.

Eksisterende ramper til gangstier genetableres som udgangspunkt ikke ved ændringer.  

Betaling for ramper

Grund købt af kommunen
Første rampe er altid gratis. Grundejeren skal selv betale for anden rampe, med mindre den etableres i forbindelse med den første.

Grund/ejendom købt privat
Grundejeren skal betale for alle ramper.

Gamle adgange
Hvis der er behov for at helt eller delvist at fjerne gamle adgange, for at ovenstående retningslinier kan efterkommes, kan der forekomme ekstra udgifter hertil. Arbejdet skal udføres af kommunen eller en entreprenør godkendt af kommunen, så vejbelægning og eventuelle kantsten ikke beskadiges.

Flytning af rendestensbrønd
Arbejdet skal udføres af kommunen eller en entreprenør godkendt af kommunen. Udgifter forbundet med flytningen afholdes af grundejeren.

Priser
Priser for etablering og fjernelse af ramper fremgår af kommunens takstblad.


Link til takstblad - hele oversigten for Teknisk Område 


Ansøgning

Er der kantsten eller anden kantafgrænsning skal der bestilles en asfaltrampe. Tryk på link for bestillingsskema (inkl. ansøgning om adgang)

Øvrige ansøgninger om ny eller ændret adgang sendes på mail til
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Mailen skal indeholde: 
• skitse/tegning, som viser, hvor rampen ønskes
• adgangens bredde
• hvem der søger (navn, adresse, mailadresse, telefonnummer)
• bredde på eksisterende adgange  


Lovgivningen

I henhold til Vejlovens § 49 og Privatvejslovens § 11 og § 62 skal der altid søges om tilladelse til etablering af adgang til en ejendom - uanset om der er tale om kørende eller gående adgang.  

Retur til toppen af denne side

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.