Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejadgang til din ejendom

Her kan du læse om retningslinjer og lovgrundlaget, der er gældende, hvis du skal have en ny eller vil ændre adgang til din ejendom. Du kan også se, hvad det koster og hvordan du søger.

Generelt
Formålet med retningslinier på dette område er, at skabe gode trafiksikkerhedsmæssige forhold for fodgængere, cyklister og de øvrige trafikkanter. Det er også for at sikre rimelige parkeringsforhold langs vejen, samt afvanding af vejen.

Udgifter
Ansøger skal, i de fleste tilfælde, selv afholde alle udgifter ved etableringen, herunder eventuel flytning af rendestensbrønde, lysmaster, telefonskabe, øvrige teknikskabe eller andet, der måtte stå i vejen for etableringen. 

Rampe - hvor der er kantsten

 

Grund købt af kommunen. Første rampe er altid gratis. Grundejeren skal selv betale for anden rampe, med mindre den etableres i forbindelse med den første.

Grund/ejendom købt privat Grundejeren skal betale for sine ramper.

Gamle adgange Hvis der er behov for at helt eller delvist at fjerne gamle adgange, for at ovenstående retningslinier kan efterkommes, kan der forekomme ekstra udgifter hertil. Arbejdet skal udføres af kommunen eller en entreprenør godkendt af kommunen, så vejbelægning og eventuelle kantsten ikke beskadiges.

Flytning af rendestensbrønd Arbejdet skal udføres af kommunen eller en entreprenør godkendt af kommunen. Udgifter forbundet med flytningen afholdes af grundejeren.

Priser Priser for etablering og fjernelse af ramper fremgår af kommunens takstblad.

Link til takstblad - hele oversigten for Teknisk Område    

 

Overkørsel - ingen kantsten samt erhverv

Grundejeren skal selv betale udgifterne ved etablering af overkørsler.

Grundejeren skal selv afholde alle omkostninger ved etableringen, herunder eventuel flytning af rendestensbrønde, lysmaster, telefonskabe, øvrige teknikskabe eller andet, der måtte stå i vejen for etableringen.

Udgangspunktet er: 

 • Der kan normalt maksimalt etableres 2 kørende adgange pr. ejendom.
 • En enkelt adgang er normalt 4,0 m. Ønskes der dobbelt indkørsel kan der etableres en adgang på op til 8,0 m.
 • Ønskes der to adgange må de sammenlagt være op til 8,0 m. Som hovedregel skal der være min. 5 m's afstand mellem 2 adgange. 
 • Der etableres som udgangspunkt ikke ramper til gangstier.
 • Der skal etableres asfaltrampe, hvis der er kantsten eller anden lignende kantafgrænsning.
 • Der skal etableres indstik svarende til kørebanebelægningen, hvis der ikke er kantsten eller anden lignende kantafgrænsning. 
 • Adgangen skal etableres efter kommunens anvisning.
 • Er der rendestensbrønde, hvor indkørslen ønskes placeret, skal rendestensbrønden som udgangspunkt flyttes. 

Link
Typetegning - Erhvervs- og industrioverkørsler i byer 

Typetegning - (ingen kantsten) Overkørsel til enfamiliehuse, privat fællesvej, landbrugsejendomme og mindre virksomheder, overkørsel, markrampe

Udgangspunktet er:   

 • Der kan normalt maksimalt etableres 2 kørende adgange pr. ejendom.
 • En adgang er normalt 6,0 m til enfamiliehuse, private fællesveje, landbrugsejendomme og mindre virksomheder.
 • Der skal etableres indstik svarende til kørebanebelægningen
 • Adgangen skal etableres efter kommunens anvisning.     

Link
Typetegning - (ingen kantsten) Overkørsel til enfamiliehuse, privat fællesvej, landbrugsejendomme og mindre virksomheder, overkørsel, markrampe

Med kantsten
Er der kantsten eller anden kantafgrænsning skal der bestilles en asfaltrampe.
Tryk på link for bestillingsskema   (inkl. ansøgning om adgang) 


Uden kantsten
Er der ingen kantsten eller anden kantafgræsning, sender du en ansøgning på mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 

Mailen skal indeholde:
• skitse/tegning, som viser, hvor rampen ønskes
• adgangens bredde
• hvem der søger (navn, adresse, mailadresse, telefonnummer)
• bredde på eksisterende adgange  

Ønsker du en ny eller ændret adgang, skal du sende en ansøgning på mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 

Mailen skal indeholde:
• skitse/tegning, som viser, hvor rampen ønskes
• adgangens bredde
• hvem der søger (navn, adresse, mailadresse, telefonnummer)
• bredde på eksisterende adgange  

Bor du i en ejendom, som du ikke selv ejer, skal alle ejere acceptere at du søger. Ligger din ejendom ud til privat fællesvej, med interne regler, skal grundejerforeningen /vejejerer give samtykke.

 

Efter ledningsarbejder, belægningsarbejder, kantstensarbejder mv., vil adgangen normalt blive genetableret i samme bredde som før arbejdet. En forudsætning er dog, at der er tale om lovligt etablerede adgange - og at der ikke er trafiksikkerhedsmæssige eller trafiktekniske forhold, som taler imod.

Eksisterende ramper til gangstier genetableres som udgangspunkt ikke ved ændringer.  

I henhold til Vejlovens § 49 og Privatvejslovens § 11 og § 62 skal der altid søges om tilladelse til etablering eller ændring af adgang til en ejendom - uanset om der er tale om kørende eller gående adgang.  

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.