Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Åben lav og tæt lav boligbebyggelse - definitioner og principper

På denne side kan du læse om definitioner og principper for


Ikast-Brande Kommune har udarbejdet vejledende retningslinjer for åben lav og tæt lav boligbebyggelse. Retningslinjerne skal sikre en fælles forståelse og en mere ensartet sagsbehandling. De skal desuden bidrage til dialogen med projektudviklere og grundejere i forbindelse med udviklingen af en given ejendom, samt skabe overblik over muligheder og begrænsninger.

Retningslinjerne er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse af byggeloven, Bygningsreglement BR-15 og politiske beslutninger.

Bemærk, at der kan være vedtagne lokalplaner, som bruger andre definitioner på åben lav og tæt lav boligbebyggelse end beskrevet herunder. Ligeledes kan der være vedtagne lokalplaner eller kommuneplanrammer, som stiller særlige krav til bebyggelsen - krav, der afviger fra de generelle beskrivelser i pjecen.

Du kan finde ud af, om din ejendom eller et bestemt område er omfattet af bestemmelser i en lokalplan eller kommuneplanramme ved at kigge på kommunens digitale kort.
Du kan læse mere om lokalplaner og kommuneplanrammer her.

 

Åben lav boligbebyggelse

Åben lav boligbebyggelse er kendetegnet ved, at være en fritliggende beboelsesbygning i én til to etager. Ved "fritliggende" forstås, at der er en sekundærzone til nabobebyggelsen. Den sekundære zone vil f.eks. være privat haveareal eller offentlig vej eller sti.

Åben lav boligbebyggelse er parcelhuse eller villaer, der enten kan være opført som en énfamiliebolig eller som en tofamiliebolig med vandret skel. Grundstørrelser kan variere fra mindst 400 m2 til højst 2.000 m2.

Åben lav boligbebyggelse kan være:

  • åben lav boligbebyggelse på grunde, der er mindst 700 m2 i henhold til byggeretten i bygningsreglementet 2010
  • åben lav boligbebyggelse på små grunde, der er mindst 400 m2 og maks. 700 m2
  • åben lav boligbebyggelse på store grunde i landsbyer, hvor grundene er på højst 2.000 m2.

Åben lav boligbebyggelse på små grunde
Åben lav boligbebyggelse på små grunde kræver som udgangspunkt udarbejdelse af en lokalplan og skal mindst omfatte 4 boliger.

Åben lav boligbyggeri har generelt en bebyggelsesprocent på højst 30, men åben lav boligbebyggelse på små grunde kan have en bebyggelsesprocent på op til 40. Bebyggelsesprocenten fastsættes i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med lokalplanens godkendelse.

I lokalplanen vil der være yderligere bestemmelser for udstykning, placering og udformning af bebyggelsen.

Jacob Gades Vej Luftfoto 2015 Åben lav boliger Jacob Gades Vej, Ikast - Luftfoto 2015

 

Tæt lav boligbebyggelse

Tæt lav boligbyggeri er karakteriseret ved enten at være helt eller delvist sammenbyggede énfamilieboliger i én til to etager. Sammenbygningen sker ved lodret skel.

Tæt lav boligområder giver mulighed for at skabe boligområder, der adskiller sig fra områder med åben lav boligbebyggelse ved, at bebyggelsen er sammenhængende og fremstår homogen f.eks. ved en ensartethed i bebyggelsens udformning og/eller materialer. 

Det samlede grundareal til den enkelte bolig skal være mindst 400 m² - heri er medregnet det tilhørende udendørs opholds- og friareal. En mindre del af den enkelte boligs opholds- og friareal kan indgå i et fælles, sammenhængende opholds- og friareal, der ligger i tilknytning til den enkelte bolig. Det fælles, sammenhængende opholds- og friareal skal ligge inden for det rammeområde, som boligen er omfattet af i kommuneplanen.

Når der bliver opført mere end et énfamiliehus på en ejendom/matrikel, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal skal kunne udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig adgang. (Jf. byggelovens § 10 A.)

Tæt lav boligbebyggelse kan være:

  • Dobbelthuse
  • Rækkehuse
  • Kædehuse
  • Klynge-/gruppehuse

 

Kræver tæt lav boligbebyggelse lokalplanlægning?
Afhængigt af tæt lav boligprojekternes omfang kan nye tæt lav boligbebyggelser deles op i to kategorier, der vurderes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af boligprojektet:

  • Projekter, der skal realiseres på baggrund af en lokalplan
  • Projekter, der ikke kræver udarbejdelse af en lokalplan


Hvis et tæt lav boligprojekt ikke bliver realiseret på baggrund af en lokalplan, fungerer det gældende bygningsreglement og kommuneplanen som administrationsgrundlag.

 

Svaneparken Ikast LuftfotoTæt lav boliger Svaneparken, Ikast - Luftfoto 2015

 

Principper for boligskel

Du kan se hvilke principper er der for skelopdeling i boligtyperne: åben lav boliger, tæt lav boliger og etageboliger her: Principper for boligskel.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte byggegruppen eller plangruppen


Michael Nørholm
Byggesagsbehandler
Email: minor@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3280

Eller

Iben Hammeleff
Planlægger og arkitekt
Email: ibham@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3303

Lars Henrik Dahl Hansen
Planlægger og landinspektør
E-mail: lahdh@ikast-brande.dk
Direkte tlf.: 9960 3307

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.