Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggeri

Du skal bruge Byg og Miljø til at søge om tilladelse når der skal bygges nyt, bygges til, bygges om, eller når du skal søge om visse miljøtilladelser.

I videoen herunder får du en vejledning til Byg og Miljø 

 

 

Byggeri

Krav til parkeringsplads 

Ansøgning  -  hvad skal jeg gøre 
Servicemål for byggesagsbehandling
Gebyr
Link til takstblad
Færdigmelding
Kommuneplanen
Lokalplaner 
Tinglyste deklarationer

Telt, en tribune eller en scene
Der er nye retningslinier når du skal sætte et telt, en tribune eller en scene midlertidigt op på privat eller offentlig grund.  
Link til retningslinier


Byggeri der kræver byggetilladelse iht. BR 18 

Du finder et ansøgningsskema i selvbetjeningsboksen

Tjek reglerne for dit byggeri:

 • Bygningsreglement 2018 
 • Kommuneplan, lokalplan/byplanvedtægt, tinglyst deklaration eller servitut
 • Byggelinier, herunder søbyggelinie, skovbyggelinie og byggelinie mod vej/sti. 
 • Miljølovgivning

Hvis der i kommuneplanen, en lokalplan, en byplanvedtægt, en deklaration eller servitut er fastsat andre bestemmelser end i bygningsreglementet, er det altid kommuneplanen, lokalplanen mv., der er gældende.

Kræver byggeriet dispensation, skal der vedlægges en velbegrundet dispensationsansøgning.

Tilbage til toppen af siden

Ansøgning
 Når du ansøger om byggearbejde, skal du gøre det via Bygge og Miljø

Har du spørgsmål til Bygge og Miljø,
er du velkommen til at kontakte Byggeafdelingen på tlf: 9960 4000
Byggeafdeligen træffes:
Mandag - tirsdag kl 9.30 - 14.00
Onsdag  lukket
Torsdag kl 09.30 - 17.00
Fredag kl 09.30 - 13.00

Til sagsbehandling skal minimun fremsendes følgende:

 • Ansøgningsskema
 • Beliggenhedsplan - Bygningens placering på grunden, afstand til vej og skel, nuværende, fremtidig terræn og udregning af bebyggelsesprocent. Tegningen kan desuden vise de udvendige afløb.
 • Plantegning - med udvendige mål, og rumbetegnelse
 • Snittegning - med højdemål
 • Facadetegninger - med højdemål, nuværende og fremtidig terræn
 • Materialevalg - beskrivelse af tagbelægning og ydervægsbeklædning. Kan oplyses på plan-, snit- eller facadetegninger
 • Ingeniørprojekt (f.eks. ventilationsprojekt, statiske beregninger, redegørelse for varmeisolering osv)
 • En redegørelse for alle relevante krav i Bygningsreglementet (f.eks. Brandforhold, isolering, ventilation, bebyggelsesprocent, osv)
 • Evt. tilbud på byggeskadeforsikring

Alle fremsendte tegninger skal være i målestok, målsatte og i 2 eksemplarer. Ovenstående er vejledende og der kan i nogle tilfælde forlanges yderlige materiale eller oplysninger.

I visse tilfælde kan der være brug for yderligere materiale for at belyse ansøgningen.

Forhåndsdialog
Ved større byggerier er det en god idé at du på forhånd går i dialog med kommunen, før du udarbejder et detaljeret projekt. På den måde kan du på et tidligt tidspunkt få afklaret om dit projekt er muligt at realisere, eller få afklaret hvad der skal til for at realisere dit projekt.

Tilbage til toppen af siden


Servicemål for byggesagsbehandling
Vi tilbyder et indledende møde inden der søges byggetilladelse. Det indledende møde afholdes senest 5 arbejdsdage efter din henvendelse.

Vi screener din byggesag. Ved screeningen afgøres det om der kan gives en byggetilladelse med det samme. Hvis ikke, sender vi et kvitteringsbrev med sagens videre forløb.
 
Vores målsætning er, at vi behandler en byggetilladelse indenfor 20 arbejdsdage efter, at vi har modtaget alle oplysninger til sagens behandling.

I sager der kræver høring, dispensation eller andre tilladelser kan der forventes en byggetilladelse på 10 arbejdsdage efter der foreligger en gældende tilladelse/dispensation.

Vi guider dig videre, hvis din sag kræver inddragelse af andre administrative områder fx en miljøgodkendelse, ændret vejadgang etc.

Gebyr
Når kommunen giver en tilladelse, vil der blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandling. Link til gebyr for byggesagsbehandling

Krav til parkeringspladser
I de fleste tilfælde vil parkeringskravet fremgå af lokalplaner og byplanvedtægter.

Kravet til parkeringsarealer vil som regel altid være beskrevet i byggetilladelsen.

Færdigmelding    
Når dit byggeprojekt er færdigt, skal det færdigmeldes til kommunen. Det skal foregå i den digitale selvbetjeningsløsning der hedder www.bygogmiljoe.dk
Det er dit eget ansvar som bygningsejer, at den rigtige dokumentation er indsendt. I byggetilladelsen fremgår der hvilke vilkår og krav der er gældende. Du skal samtidig i www.bygogmiljoe.dk erklære at dit projekt overholder gældende lovgivning.

Ibrugtagningstilladelse
Du må ikke tage byggeriet i brug før der er udstedt en ibrugtagningstilladelse. (gælder dog ikke sekundært byggeri: Ikke-integrerede udhuse, garager, carporte, drivhuse, overdækkede terrasser etc. og nedrivninger)

Ibrugtagningstilladelsen udstedes når alle betingelser i byggetilladelsen er
opfyldt

Tilbage til toppen af siden  

 

Kommuneplanen
Kommuneplanen indeholder bestemmelser og retningslinjer for de forskellige arealer i by og land i kommunen. I planen kan du derfor se, hvordan du kan benytte din ejendom, og hvordan din nabo kan benytte sin.

Kommuneplanen fastsætter de overordnede rammer for lokalplanlægningen. Hvis et område eller en ejendom er omfattet af en lokalplan, er det lokalplanes bestemmelser der gælder. Hvis et område eller en ejendom ikke er omfattet af en lokalplan, er det bestemmelserne i de enkelte kommuneplanrammer der gælder.

Du kan læse mere om kommuneplanen her
Du kan læse mere om kommunerammer her


Lokalplan
En stor del af kommunens byområder kan være omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, der regulerer bebyggelsen. Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende for borgere.

For nogle områder er der ikke lokalplaner, men gamle byplanvedtægter. Disse vedtægter sidestilles med en lokalplan.

I lokalplaner og byplanvedtægter er der opstillet en række krav, retningslinjer og begrænsninger, som kan have betydning for din ejendom.
Planerne omfatter blandt andet regulering af anvendelse, bebyggelsesprocenter, byggematerialer, byggelinjer, tilslutninger og så videre.

Du kan læse mere om lokalplaner her

Tinglyste deklarationer
Udover lokalplaner og byplanvedtægter på bygninger i ældre byområder, kan der også foreligge tinglyste deklarationer, der regulerer bebyggelsen. Disse vil på flere punkter kunne sidestilles med lokalplaners lovgrundlag, men vil som udgangspunkt ikke give mulighed for dispensation.

Dispensationer
Hvis dit projekt kræver en dispensation fra Bygningsreglementet eller fra en lokalplan, skal du anmærke dette på ansøgningsskemaet "Ansøgning om byggetilladelse", og vedlægge et begrundet ansøgningsskema for om dispensation. Ligeledes skal du vedlægge tegninger, der beskriver dispensationens omfang.
Hvis din ansøgning kræver dispensation, skal du regne med ekstra sagsbehandlingstid. I forbindelse med sagsbehandlingen skal der i de fleste tilfælde foretages høringer hos naboer og andre der er berørt af sagen. Yderligere kan det være nødvendigt at behandle sagen i Teknik- og Miljøudvalget.

Tilbage til toppen af siden

Kontakt
Bygge- og Miljøafdelingen
Tlf: 9960 4000
E-mail: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.